Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. DEFENITIES

1.1 Gebruiker: de eenmanszaak AWedding, vertegenwoordigd door Annette Wolf, statutair gevestigd te Utrecht ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer: 30212497

1.2 Opdrachtgever: Iedere natuurlijk of rechtspersoon die een offerte/prijsindicatie opvraagt en/of die met AWedding onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst en/of die aan AWedding een Opdracht tot het verrichten van diensten verstrekt zoals nader gespecificeerd in de Overeenkomst.

1.3 Leverancier: derde partij – zoals hotel, (conferentie) zalen, evenementlocatie, autoverhuurbedrijf, catering, – met wie Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Opdracht om offertes/prijsindicaties vraagt ten behoeve van Opdrachtgever.

1.4 Evenement: een door opdrachtgever in haar naam en voor haar rekening georganiseerd feest, bijeenkomst en/of andere manifestatie, zoals een (huwelijks)feest en/of diner en/of reis, een en ander in de ruimste zin des woords en waarbij AWedding in het kader van de voorbereiding hiervan door opdrachtgever is gevraagd om conform de overeenkomst advieswerkzaamheden te verrichten, bijvoorbeeld op het gebied van (concept)ontwikkeling, planning en organisatie.

1.5 Overeenkomst: de afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ten aanzien van de verstrekte opdracht zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging, inclusief deze Algemene Voorwaarden en alle daartoe behorende bijlagen, inclusief eventuele latere amendementen of wijzigingen die schriftelijk door AWedding zijn bevestigd.

1.6 Schriftelijk: hieronder wordt begrepen correspondentie per reguliere post, per aangetekende post en per e-mail.

1.7 Vergoeding: de vergoeding voor de uitvoering van de overeenkomst die opdrachtgever aan AWedding verschuldigd is, bestaande uit een uurtarief dan wel een vaste prijsafspraak voor de opdracht of gedeelten van de opdracht.

1.8 Vertrouwelijke informatie: Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, zoals de financiële informatie over een partij.

2. ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van de gebruiker alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever(s) en/ of leveranciers van diensten en/of goederen ten behoeve van het organiseren en/of uitvoeren van bruiloften en evenementen, in de breedste zin van het woord, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

2.2 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

2.3 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het aangaan van een overeenkomst met de gebruiker of het deelnemen bij/door of namens opdrachtgever en aan een bruiloft/activiteit van de gebruiker

2.4 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken

2.5 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.6 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever of leverancier wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen indien niet anders schriftelijk is overeengekomen.

3. TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

3.1 Iedere aanvaarde Opdracht wordt door AWedding schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever in de overeenkomst. Een overeenkomst komt pas tot stand met deze schriftelijke overeenkomst of met begin van de uitvoering van de overeenkomst door AWedding.

3.2 Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, hebben AWedding en opdrachtgever het recht bepaalde werkzaamheden door deren te laten uitvoeren

3.3 Indien door AWedding of door AWedding ingeschakelde derden in het kader van een overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, dient de opdrachtgever de kosten te dragen verband houdende met de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

3.4 AWedding en de door haar ingeschakelde derden zullen de regels naleven van de (lokale) bij opdrachtgever geldende procedures en richtlijnen, op voorwaarde dat deze voorafgaand aan AWedding kenbaar zijn gemaakt.

3.5 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat deze wijziging mogelijk ook financiële consequenties zal hebben.

4. AANBIEDINGEN/OFFERTES

4.1 Alle aanbiedingen van AWedding zijn geheel vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, aanbieding, begroting, voorcalculatie, of soortgelijk mededeling in advertenties of op internet, verplicht AWedding niet tot het sluiten van een overeenkomst met opdrachtgever.

4.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht AWedding niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.3 Alle aanbiedingen en offertes gelden voor een periode van 7 dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Nadien komt de offerte of aanbieding te vervallen. AWedding behoudt zich het recht voor om een aanbieding of offerte te herroepen.

5. MEDEWERKEING DOOR DE OPDRACHTGEVER

5.1 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat AWedding direct wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

5.2 Opdrachtgever dient er verder voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke AWedding overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door AWedding gewenste vorm en wijze aan AWedding ter beschikking worden gesteld.

5.3 Opdrachtgever garandeert dat de inhoud en gegevens van een doorgestuurd bestand niet indruisen tegen geldende rechtsregels.

5.4 Opdrachtgever vrijwaart AWedding voor aanspraken van derden op grond van schendig van dit artikel.

5.5 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van opdrachtgever.

6. VERGOEDING

6.1 Voor het uitvoeren van de opdracht is opdrachtgever aan AWedding de vergoeding verschuldigd zoals overeengekomen in de overeenkomst.

6.2 Voor zover de uitvoering van de opdracht een vaste prijs is afgesproken, zal AWedding de opdrachtgever schriftelijk informeren over de financiële consequenties van extra werkzaamheden.

6.3 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht is aangevangen, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is AWedding gerechtigd – in overleg – het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

6.4 Het honorarium van AWedding is exclusief onkosten van AWedding en exclusief declaraties van leveranciers en door AWedding ingeschakelde derden.

6.5 Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege tenzij anders vermeld.

7. BETALING

7.1 Opdrachtgever ontvangt een factuur van 60% van de afgesproken fee op voorhand. De betaling van de overige 40% dient binnen 7 dagen te geschiedde na factuurdatum aan AWedding.

7.2 AWedding kan een of meerdere voorschotbetaling(en) verlangen, alvorens wordt gestart met de uitvoering van de opdracht c.q. alvorens AWedding verdere uitvoering geeft aan de overeenkomst. De betaling van de voorschotfactuur dient binnen het daarvoor geldende termijn te worden voldaan. AWedding kan de voornoemde voorschotbetaling verrekenen met kosten die zij dient te maken ter uitvoering van de opdracht en/of haar honorarium en ook kan AWedding de voorschotbetaling (al dan niet deels) reserveren gedurende de looptijd van de overeenkomst, om na afronding van de opdracht te verrekenen met haar laatste factuur aan opdrachtgever, een en ander in overleg te bepalen vorm en/of voorschot.

7.3 Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, of bij overschrijding van de betalingstermijn, is AWedding gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan AWedding uit welke hoofde dan ook verschuldigd is direct opeisbaar.

7.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van de gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

7.5 Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking.

7.6 Gebruiker behoud zich het recht het bedrag ineens op te eisen indien daarvoor gegronde redenen zijn.

7.7 Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen betreffende toeleveranciers door te berekenen aan opdrachtgever indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en producten zijn gestegen.

8. LEVERINGSTERMIJNEN

8.1 Indien de opdrachtgever de verhuurde of geleverde producten en/of diensten voor of op het afgesproken tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt de opdracht alsnog in rekening gebracht volgens de overeenkomst, eventueel vermeerderd met kosten voor geleden schade en/of extra onkosten geleden door gebruiker.

8.2 Het verzoek door de opdrachtgever om de leveringsdata te wijzigen, kan alleen in onderling overleg en na schriftelijke bevestiging van de gebruiker. Alle kosten voorvloeiend uit deze wijziging komen ten laste van de opdrachtgever.

8.3 Is binnen de looptijd van het overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door een toeleverancier de termijn overschreden, dan is in geen geval de gebruiker aansprakelijk voor de gevolgen van welke aard dan ook.

9. VERGOEDING

overeengekomen in de overeenkomst.

9.2 Voor zover de uitvoering van de opdracht een vaste prijs is afgesproken, zal AWedding de opdrachtgever schriftelijk informeren over de financiële consequenties en extra werkzaamheden.

9.3 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht is aangevangen, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is AWedding gerechtigd – in overleg – het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

9.4 Het honorarium van AWedding is exclusief onkosten van AWedding en exclusief declaraties van leveranciers en door AWedding ingeschakelde derden.

9.5 Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege tenzij anders vermeld.

10. RECLAMES

10.1 Reclames dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen, na de datum van de plaatsgevonden bruiloft, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij gebruiker te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren Het indienen van reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door gebruiker ingediende facturen, tijdig te voldoen.

10.2 Gebruiker dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de reclame naar haar oordeel juist is, zal zij te hare keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten en/of diensten, hetzij de geleverde producten en/of diensten gratis vervangen na terug levering daarvan in de originele toestand.

10.3 Indien een klacht van de opdrachtgever jegens gebruiker aan de orde is zal de gebruiker deze klacht met spoed en als prioriteit behandelen en, naar redelijkerwijs, worden afgehandeld in het belang van de opdrachtgever om de gewenste kwaliteit voor beiden partijen te waarborgen.

10.4 Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

10.5 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12 aansprakelijkheid.

11. ANNULERING, OPZEGGEN EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

11.1 Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat AWedding met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits hij hierdoor voor AWedding ontstane schade vergoedt. Onder deze schade word begrepen de kosten die AWedding heeft gemaakt ter voorbereiding, zoals ingekochte materialen en/of ingeroepen diensten van leveranciers en/of derden.

11.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde duur c.q. de periode die AWedding nodig heeft voor volbrenging van de opdracht. Tijdens deze contractperiode is tussentijdse opzegging te allen tijde mogelijk, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.

11.3 Zowel AWedding als opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst en een dergelijk tekortschieten niet herstelt binnen een termijn van 30 (dertig) dagen na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, met dien verstande dat de niet-nakoming steeds van een zodanige aard moet zijn dat de ernst daarvan de ontbinding rechtvaardigt.

11.4 De overeenkomst mag door ieder der partijen met onmiddellijke ingang worden ontbonden, in geval van faillissement of surseance van de andere partij of indien een besluit wordt genomen tot liquidatie of ontbinding van de vennootschap of onderneming, indien de andere partij een schuldsanering treft, indien de andere partij aan zijn schuldeisers een betalingsregeling aanbiedt, indien de andere partij in onderneming staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de hiervoor genoemde omstandigheden bij de andere partij redelijkerwijs aannemelijk acht.

11.5 Zowel de opdrachtgever als AWedding heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij zich zodanig gedraagt, dan wel indien er sprake is van een zodanige wijziging van omstandigheden, dat van de ontbindende partij redelijkerwijze niet langer gevergd kan worden de overeenkomst langer te laten voortduren.

11.6 Beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, ontslaat opdrachtgever niet van haar verplichting om de vergoeding te betalen voor werkzaamheden die zijn verricht of worden verricht tot aan de effectieve datum van de beëindiging.

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

12.2 Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

12.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;
– Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

12.4 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.5 Gebruiker is nimmer aansprakelijk te stellen van consequenties bij nalatenschap van leveranciers van het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie in gevolge van verstrekte offertes en contracten die zijn aangegaan met opdrachtgever.

12.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor de directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker.

12.7 Gebruiker is nummer aansprakelijk voor schade door toedoen van derden waaronder toeleveranciers e.a.

13. OVERMACHT

13.1 AWedding is niet aansprakelijk jegens opdrachtgever voor enige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.

13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.

13.3 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.

13.4 De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk telefonisch en indien mogelijk ook schriftelijk door AWedding op de hoogte gesteld van alle bijzonderheden die haar beletten om aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen. Partijen zullen elkaar raadplegen met betrekking tot de maatregelen die genomen moeten worden om de gevolgen van overmacht zoveel mogelijk te beperken en de uitvoering van de overeenkomst veilig te stellen.

13.5 Indien een overmacht situatie meer dan 30 dagen heeft geduurd, dan hebben partijen het recht de overeenkomst te ontbinden met onmiddellijk effect, zonder dat de andere partij recht heeft op enige (schade)vergoeding.

14. VERTROUWLIJKE INFORMATIE

14.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle Vertrouwelijke Informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Partijen zullen hun personeel en externe adviseurs verplichten deze geheimhouding na te leven.

14.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, een partij gehouden is Vertrouwelijke Informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de partij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de partij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de andere partij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op de grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

14. VERTROUWLIJKE INFORMATIE

14.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle Vertrouwelijke Informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Partijen zullen hun personeel en externe adviseurs verplichten deze geheimhouding na te leven.

14.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, een partij gehouden is Vertrouwelijke Informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de partij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de partij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de andere partij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op de grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

15. TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op elke overeenkomst tussen de gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Ten aanzien van geschillen tussen AWedding en opdrachtgever uit hoofde van een overeenkomst of voortvloeiende uit een overeenkomst tussen partijen is bevoegd de rechter van Utrecht, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechterlijk bevoegd is in Nederland.

© 2020 Awedding

Bel me terug

    x